Повик за консултант за подготовка на Надворешна проценка на проект „LOVELY HOME FOR EVERY CHILD – ESSENTIAL FAMILY LOVE“


СОС Детското село Македонија е Здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

Проектот беше насочен кон зајакнување на капацитетите на згрижувачките семејства во Р. Македонија, зајакнување на капацитетите на професионалците во секторот на социјална заштита,  можности за зголемување на ресурсите за згрижување во Р. Македонија и унапредување на системот на социјална заштита во сегментот на згрижување на деца и стандардизација на згрижувањето во Р. Македонија.

Прочитај повеќе...

17
СЕП
2017

Повик за консултанти/организации за спроведување на „АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК“

СОС Детското село Македонија е Здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.Целта на анализата на состојбата со правата на децата (CRSA) е детален опис на степенот до кој се практикуваат правата на децата и анализа на пречките и можностите за нивно остварување. CRSA ќе ги опфати сите аспекти, вклучувајќи ги и оние на децата и младите луѓе. CRSA е појдовна основа за реакција и одговор кон подобрување на состојбата на децата од целна група. Вршењето на CRSA е одлична можност децата да бидат во центарот и да се истражи нивната ситуација и во целост да се добијат нови сознанија и подлабоко разбирање за тоа што влијае врз нивните животи, да се потенцираат и да се адресираат најранливите групи на деца и семејства и да се идентификуваат можните идни активности.

Прочитај повеќе...

15
СЕП
2017

Претставување на иницијативата за воведување на моделот на социјални договори 

СОС Детско село Македонија и УНИЦЕФ во соработка со Министерството за труд и социјална политика, во рамките на Проектот „Воведување на моделот на социјални договори во обезбедување на социјални услуги“ организираа настан за претставување на иницијативата за воведување на моделот на социјални договори. Покрај тоа, беа претставени наодите од анализите за корисноста од примената на моделот на социјални договори за пружање на социјални услуги во нашата земја.  

Прочитај повеќе...

28
ЈУЛ
2017
Сите новости >>